/*--the array for some certain comment node(s) start here--*/ var strNodes = new Array(); var nIndex = 0; var nNum = 0; strNodes[nIndex] = new Array(); strNodes[nIndex]["title"] = "你对如何加强公众参与环境保护以及具体参与的方式、范围、程序有何好的建议?"; strNodes[nIndex]["userName"] = ""; strNodes[nIndex]["anonymous"] = "1"; strNodes[nIndex]["nickName"] = ""; strNodes[nIndex]["postTime"] = "2015-10-27 17:38:00"; strNodes[nIndex]["posterIP"] = "202.99.246.*"; strNodes[nIndex]["content"] = "多宣传环境保护教育,做一些手册或环境保护宣传小视频,教大众一些力所能及的保护环境的小措施,小方法,从点滴做起,从身边做起保护环境"; nIndex++; strNodes[nIndex] = new Array(); strNodes[nIndex]["title"] = "你对如何加强公众参与环境保护以及具体参与的方式、范围、程序有何好的建议?"; strNodes[nIndex]["userName"] = ""; strNodes[nIndex]["anonymous"] = "1"; strNodes[nIndex]["nickName"] = ""; strNodes[nIndex]["postTime"] = "2015-10-27 17:30:29"; strNodes[nIndex]["posterIP"] = "202.99.246.*"; strNodes[nIndex]["content"] = "加强宣传普及、建立激励机制"; nIndex++; nNum = 2; //call back //if(f_callback) { // f_callback(); //}